Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detektorykovu.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Základní údaje

Provozovatel obchodu: XONEL, s.r.o.

Sídlo společnosti: Polní 159, 252 45 Dolní Břežany - Zálepy

Provozovny společnosti:

Žitná 2, 120 00 Praha 2
Orlí 3 (Galerie Orlí - 2. patro), Brno

IČ: 28414560
DIČ: CZ28414560
Tel.: + 420 721 500 200
Email: info@detektorykovu.cz

1. Všeobecné ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. NOZ ). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.detektorykovu.cz stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou právnickou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.detektorykovu.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek jsou možná sjednat v kupní smlouvě s prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Dodavatel se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy.

2. Objednávky

Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu www.detektorykovu.cz jsou považovány za závazné.

Zboží expedujeme dle dostupnosti produktů a provozních možností v co nejkratším možném termínu. Zpravidla je zboží doručováno do druhého pracovního dne od akceptace objednávky a při dodržení svozových časů.

Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých povinných údajů, včetně telefonu v objednávce. Objednané zboží je zasíláno dle způsobu volby úhrady.

3. Uzavření kupní smlouvy

Příjem objednávek je možný učinit prostřednictvím internetového obchodu www.detektorykovu.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Na stránkách internetového obchodu naleznete seznam zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka").

Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, když tyto údaje stvrzuje kupující tím, že zboží „Objedná". Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje objednání zboží. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodu www.detektorykovu.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Platební podmínky a cena zboží

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy (objednávky) mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti (přímý nákup, dobírka), převodním příkazem na účet prodávajícího č.ú. 3312513001/2010, platební kartou nebo osobně formou osobního odběru. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující při odběru zboží na fakturu povinen uhradit cenu dodaného zboží do 2 týdnů ode dne vystavení faktury.

Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) - převzetí příslušné částky zmocněnou osobou; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě, že se zásilka/balíček vrátí zpět odesílateli, bude účtováno při další objednávce dvojí poštovné.
Poštovné do zahraničí platí vždy odběratel.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb:

  • platba v hotovosti při převzetí zboží na prodejně
  • platba dobírkou
  • platba bankovním převodem
  • platba přes platební bránu ComGate
  • splátkový prodej přes úvěr u banky Inbank

Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

V případě evidovaného dluhu nejsou objednávky vyřizovány do doby uhrazení dluhu. Pokud dluh nebude uhrazen do 14-ti dnů od přijetí nové objednávky, bude nová objednávka stornována. Jestliže se bude neplacení opakovat, zboží bude po uhrazení všech dlužných částek zasíláno pouze na dobírku.

6. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

Zboží expedujeme dle dostupnosti produktů a provozních možností v co nejkratším možném termínu. Zpravidla je zboží, které je označeno "SKLADEM" doručováno do 24 hodin, zboží, které není skladem v rozmezí 2-7 pracovních dnů od akceptace objednávky.

Dodavatel využívá služeb České pošty, Zásilkovny, PPL a GLS. Veškeré uvedené ceny poštovného a balného jsou za 1 balík o maximální hmotnosti do 15 Kg včetně.

Poštovné a balné nad 5.000 Kč je po ČR ZDARMA! Pro Slovensko je částka dopravy zdarma na objednávky v hodnotě nad 10.000 Kč.

(sleva se nevztahuje na doběrečné)

Česká pošta

  • Balík do ruky ČR: Poštovné a balné v rámci České republiky činí 130 Kč a doběrečné 35 Kč.
  • Balík na poštu ČR: Poštovné a balné v rámci České republiky činí 120 Kč a doběrečné 35 Kč.

Dodání v každý pracovní den, a to jednou denně v době od 8 do 16 hodin. Pokud adresát není zastižen obdrží do schránky výzvu pro vyzvednutí zásilky na své poště.

GLS

  • Balík do ruky ČR: Poštovné a balné v rámci České republiky činí 82 Kč a doběrečné 23 Kč.
  • GLS Parcelshop ČR: Poštovné a balné v rámci České republiky činí 82 Kč a doběrečné 23 Kč.
  • Balík do ruky SR: Poštovné a balné v rámci Slovenské republiky činí 110 Kč a doběrečné 25 Kč.

Osobní odběr Praha

Osobní převzetí zboží je zdarma.

Žitná 2, 120 00 Praha 2
mobil: 720 100 200, 721 500 200
pevná: 222 933 715
e-mail: info@detektorykovu.cz

Provozní doba:
Po-Pá: 8.30-17.00

Osobní odběr Brno

Osobní převzetí zboží je zdarma.

Orlí 3, 602 00 Brno (2. patro Galerie Orlí)
mobil: 720 100 700
e-mail: brno@detektorweb.cz

Provozní doba:
Po-Pá: 10.00-18.00

Faktura (daňový doklad) je zasílaná v elektronické podobě ve formátu PDF.

Při vrácení zboží se cenou rozhodnou pro získání poštovného zdarma myslí cena po odečtení hodnoty vráceného zboží. V případě, že je vrácena část zboží ze zásilky, na kterou se vztahovalo poštovné zdarma, bude hodnota vráceného zboží odečtena z celkové ceny zásilky. Jestliže nově vypočtená cena zásilky dosáhne hodnoty nižší než je hodnota pro poštovné zdarma, bude cena poštovného odečtena z částky, která se zákazníkovi vrátí ceny vráceného zboží.

Převzetí zásilky

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby a obratem o uvedeném uvědomit dodavatele. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte.

Kupující je povinen si zboží vyzvednout: V případě přepravy pomocí České pošty sp., má kupující povinnost tuto zásilku převzít do 7 dnů ode dne uložení zásilky na doručovací poště kupujícího. Nebude-li dodržen výše uvedený postup, bude zásilka vrácena zpět odesílateli a tento si vyhrazuje právo účtovat k ceně zboží poplatek za uskladnění, který činí 10,- Kč za každý den prodlení. Pokud nedojde k převzetí zboží do 3 měsíců od vyexpedování ke kupujícímu, prodávající si vyhrazuje právo tuto věc prodat na náklady kupujícího. V souvislosti s tímto prodávající upozorňuje, že rozdíl v ceně prodávané věci a konečné částky, kterou za ni prodávající při náhradním prodeji utrží, stejně tak jako poplatek za uschování, bude po neuhrazení vymáhán soudní cestou.

Dodání zboží

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 48 hodin (neplatí o svátky, soboty, neděle a dovolené). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

O stavu objednávky bude kupující informován formou emailové zprávy na adresu, kterou uvedl při registraci.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce (kupní smlouvě) na jeho účet.

Kupující je povinen si zboží vyzvednout: V případě přepravy pomocí České pošty sp., má kupující povinnost tuto zásilku převzít do 7 dnů ode dne uložení zásilky na doručovací poště kupujícího. Nebude-li dodržen výše uvedený postup, bude zásilka vrácena zpět odesílateli a tento si vyhrazuje právo účtovat k ceně zboží poplatek za uskladnění, který činí 10,- Kč za každý den prodlení. Pokud nedojde k převzetí zboží do 3 měsíců od vyexpedování ke kupujícímu, prodávající si vyhrazuje právo tuto věc prodat na náklady kupujícího. V souvislosti s tímto prodávající upozorňuje, že rozdíl v ceně prodávané věci a konečné částky, kterou za ni prodávající při náhradním prodeji utrží, stejně tak jako poplatek za uschování, bude po neuhrazení vymáhán soudní cestou.

Při výměně zboží se účtují náklady za poštovné. V případě vrácení kupní ceny bude obnos vrácen pouze na účet kupujícího.

7. Odstoupení od kupní smlouvy, výměna zboží

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se řídí prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (peníze prodávající vrací stejným způsobem, jakým kupující za toto zboží zaplatil). Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář, ke stažení zde (formulář) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

od kupní smlouvy ododávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

8. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Při zaslání reklamace, je kupující povinen přiložit kopii nebo originál prodejního dokladu, dále je povinen popsat předmětnou vadu a přiložit aktuální kontaktní údaje (vč. emailové adresy).

Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování.

Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

Postup při reklamaci

Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a záručního listu (pokud byl vystaven) na níže uvedenou adresu:

XONEL s.r.o., Žitná 2, 120 00 Praha 2

Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží je nutno zasílat kompletní, suché, řádně vyčištěné a odstraněné od všech hygienických závad.

K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu, popis závady a záruční list!

Reklamační formulář ke stažení zde (reklamační list).

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující objednáním zboží potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@detektorykovu.cz nebo písemně na adresu prodávajícího a v případě zaslání obchodního sdělení má kupující možnost se na spodní straně obchodního sdělení přímo ze zasílané služby odhlásit.

10. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

11. Výměna zboží

Jestliže dojde k chybnému výběru velikosti, kupující může zaslat nepoužívaný a nepoškozený výrobek zpět na adresu prodávajícího, který umožňuje výrobek vyměnit. V takovém případě bude účtováno pouze poštovné a balné, případný rozdíl je následně kompenzován či doúčtován. Skutečnost, že jde o výměnu zboží musí kupující oznámit prodávajícímu. Formulář pro výměnu zboží ke stažení zde (formulář).

12. Recyklace elektrozařízení

V souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech', který upravuje prevenci vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení s cílem snížení odpadu z těchto zařízení, podporuje opětovné použití a recyklaci užitého elektrozařízení s cílem předcházet možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví a ukládá povinnosti výrobcům, dovozcům, ale i prodejcům a držitelům elektroodpadu nebo elektrozařízení pocházejících z domácností mohou spotřebitelé likvidovat elektrozařízení pouze jeho předáním na místě určené ke zpětnému odběru nebo oddělenému odběru, popř. přímo u osoby, která může tyto věci zpracovávat. Naše společnost provádí zpětný odběr použitého elektrozařízení od svých zákazníků určeného k ekologické likvidaci.

13. Rozhodné právo

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@detektorykovu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2024