Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží detektorů kovů a specializovaného příslušenství v internetovém obchodě http://www.detektorykovu.cz/ mezi společností XONEL, s.r.o. (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující").

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Provozovatelem internetových stránek www.detektorykovu.cz jakož i dodavatelem - stranou prodávající je společnost XONEL, s.r.o., se sídlem Polní 159, 252 45 Dolní Břežany - Zálepy, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 139826, IČO: 28414560, která v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., Autorský zákon vykonává majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. Hlavní provozovna a kamenný obchod prodávajícího je na adrese Detektory kovů, Žitná 2, 120 00 Praha 2., další prodejna je na adrese Orlí 3, (Galerie Orlí - 2. patro), Brno.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Spotřebitel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní subjekty - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Zpracování osobních údajů a jejich využit

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny. Prodávající bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zák. 101/2001 Sb.zák. v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje v poskytnutém rozsahu, který kupující v konkrétním případě vyplnil či, které byly o kupujícím získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek prodávajícího, byly zpracovány za účelem nabízení služeb a produktů zasíláním informací o činnosti prodávajícího a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, tele-marketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Kupující má právo výše uvedený souhlas odvolat na adrese prodávajícího info@detektorykovu.cz. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to rovněž požádat na výše uvedené emailové adrese, v elektronickém rozhraní e-shopu nebo v provozovně prodávajícího.

III. Provozovny a otevírací doba

Zboží je možné objednávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v internetovém obchodě na adrese www.detektorykovu.cz. Příjem objednávek pro expedici po ČR do 24 nebo 48 hodin v pracovní dny končí v 16.00 hodin a je zároveň podmíněn výběrem vhodného přepravního partnera. Zboží je zasíláno přepravní službou PPL, eKurýrem nebo Českou poštou, případně je možný osobní odběr na provozovnách prodávajícího Praha s otevírací dobou: Pondělí – Čtvrtek: 9.00 – 18.00 hodin, Pátek 9.00 – 18.00 hodin, Brno s otevírací dobou: Pondělí – Pátek: 10.00 – 18.00 hodin.

IV. Ceny a fakturace

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě www.detektorykovu.cz jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě objednávky kupujícího slouží jako daňový doklad a zároveň jako záruční list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VII. Dodací podmínky. v případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. v případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby: - prostřednictvím elektronického obchodu na www.detektorykovu.cz, telefonicky na tel.: 777 16 39 39.
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod a uvést následující údaje: - jméno a příjmení, popř. obchodní jméno a sídlo kupujícího - IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH - kód a název zboží dle ceníku - jednotkovou cenu - způsob odebrání a dopravy - dodací adresu - podpis osoby oprávněné objednávat zboží - všechny další údaje, které kupující považuje za důležité. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

VI. Platební podmínky

Platba v hotovosti nebo kartou při osobním odběru, platba předem bankovním převodem nebo kartou, dobírkou při doručení zboží, kdy hotovost přebírá od kupujícího přepravce. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Dodací podmínky

Při osobním odběru může zboží převzít pouze osoba, která se je ochotna dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zasílání zboží po celé České republice je zajišťováno přepravní službou PPL nebo Českou poštou do 48 hodin při objednání zboží do 16.00 hodin v pracovní dny.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. v případě porušení originálního obalu či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura, sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena v zásilce.
Cena dopravy přepravní službou se řídí platným ceníkem jednotlivých dopravců. Cena dopravy je vždy u každé objednávky uvedena.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Záruční podmínky jsou specifikovány dle platných záručních podmínek výrobce (plné znění).

IX. Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro spotřebitele

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Náklady na vrácení zboží:
Prodávající má v případě vrácení zboží právo na úhradu nákladů, které mu vznikly s vrácením zboží. Skutečně vynaložené náklady na opětovné zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží. Částka za vrácení zboží bude také ponížena o náklady na přepravu, které prodávajícímu vznikly při realizaci objednávky.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícíhona dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obalna dodávku novin, periodik a časopisů.

Vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy nebo reklamace:
Nutno vždy doručit osobně nebo odeslat na adresu: XONEL s.r.o., Žitná 2, 120 00 Praha 2

X. Recyklace elektrozařízení

V souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech', který upravuje prevenci vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení s cílem snížení odpadu z těchto zařízení, podporuje opětovné použití a recyklaci užitého elektrozařízení s cílem předcházet možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví a ukládá povinnosti výrobcům, dovozcům, ale i prodejcům a držitelům elektroodpadu nebo elektrozařízení pocházejících z domácností mohou spotřebitelé likvidovat elektrozařízení pouze jeho předáním na místě určené ke zpětnému odběru nebo oddělenému odběru, popř. přímo u osoby, která může tyto věci zpracovávat. Naše společnost provádí zpětný odběr použitého elektrozařízení od svých zákazníků určeného k ekologické likvidaci.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě potvrzení a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.